प्रमुख प्रशासकीय

 

धुलिखेल ९ मा जेष्ठ नागरिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सेवामा रहेका व्यक्तीहरुलाई सम्मान